grant freedom of religion,

@ ريتش، الحكومات الماسونية، لعن، لعن، لعن، - مثل، والمال، والذي لم يكن سوى عامل الصرف، في pruduttivo العملية، فإنه يمكن أن يصبح العامل الرئيسي في عملية الإنتاج؟ ما، كنت قد فعلت؟ كنت لعن! هذا هو الشيطان! هذا هو تدمير الطبيعية والمعنوية، كنت قد فعلت، لجميع الشعوب، والعبيد،
Rispondi
 · 
 
من، الفريسيون، روتشيلد، Bildenberg، صندوق النقد الدولي، بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، سبا، كل المجرمين الآخرين، والشياطين، من، الإسلاميين والشيوعيين، الخ . .. وسيتم طيها، كل منهم بواسطة عاجلا أو آجلا، من قبل، مرتبة أعلى منها: المستنير، لأن لا أحد يستطيع أن فوز واحد، وصاحب الذي يقرض المال بفائدة، في غضون الاحتكار، سبا، 666، عالمي ... أقسم أنني سوف المسيل للدموع لك، من قبل الشعوب غضب
Rispondi
 · 
 
@ Riches, les gouvernements maçonniques, maudits, maudits, maudits, - comme, l'argent, qui a été seulement un facteur d'échange, dans le pruduttivo de processus, il pourrait devenir le principal facteur du processus de production? Quoi, vous avez fait? vous êtes maudits! c'est le satanisme! c'est la destruction de l'environnement naturel et moral, vous avez fait, de tous les peuples, des esclaves, des pharisiens, Rothschild, Bildenberg, le FMI, FED, BCE, Spa, tous les autres criminels, des démons, des communistes, islamistes, etc . .. sera plié, chacun d'eux par tôt ou tard, par, leur ordre supérieur: éclaircis, parce que personne ne peut gagner l'un, de Celui qui prête de l'argent à intérêt, dans un monopole, Spa, 666, universel ... Je le jure, je vais te déchirer, par les peuples enragé
 · 
Rispondi
 · 
 
@ Ricos, los gobiernos masónicos, malditos, malditos, malditos, - al igual que el dinero, que era sólo un factor de cambio, en el pruduttivo proceso, podría convertirse en el principal factor del proceso de producción? ¿Qué has hecho? maldito seas tú! esto es satanismo! esta es la destrucción de los recursos naturales y morales, que han hecho, de todos los pueblos, los esclavos, de, fariseos, Rothschild, Bildenberg, FMI, FED, BCE, Spa, todos los demás delincuentes, demonios, de, islamistas, comunistas, etc . .. se puede plegar, todos ellos por tarde o temprano, por, Su orden superior: Iluminado, porque nadie puede ganar uno, de aquel que presta dinero a interés, a un monopolio, Spa, 666, Universal ... Te lo juro, te lo arranco, por los pueblos enfurecido
 · 
Rispondi
 · 
 
@ Rich, Masonic Governments, cursed, cursed, cursed, - like, the money, Which Was only a factor of exchange, in the process pruduttivo, it could become the main factor of the production process? What, you have done? you are cursed! this is Satanism! this is the destruction of the natural and moral, you have done, of all peoples, slaves, of, Pharisees, Rothschild, Bildenberg, IMF, FED, ECB, Spa, all other criminals, demons, of, Islamists, Communists, etc.. .. will be folded, all of them by sooner or later, by, Their higher order: Enlightened, Because no one can win one, His who lends money at interest, Within a monopoly, Spa, 666, universal ... I swear, I'll tear you, by the peoples enraged
Rispondi
 · 
 
@Ricchi, Governi massonici, maledetti -- come, il denaro, che, era, soltanto, un fattore di scambio, nel processo prudittivo, è potuto diventare, il fattore principale del processo produttivo? Che, voi siate maledetti! questo è satanismo! questo è la distruzione, dell'ordine naturale e morale, voi avete fatto, di tutti i popoli gli schiavi di, farisei, Rothschild, Spa, tutti gli altri criminali, demoni, di, islamisti, comunisti, ecc.. saranno piegati, prima o poi, dal loro ordine superiore, perché, nessuno può vincere colui, che presta ad interesse il proprio denaro, all'inerno di un monopolio universale... giuro, vi farò sbranare, dai popoli inferociti
Rispondi
 · 
 
[ #SYRIA, idiot, #Gregorios III: #Christians do not need Assad to survive.. ma, senza Assad, sarebbero già stati, tutti sterminati, la #jihad, #saudita, #salafita, non lascia vivire, i cristiani ] With,  the fragmentation, of the #Free #Syrian #Army, the only secularist group, fighting #Assad, #jihadists, from various countries have been able to step, in and now control various parts of the country, including the province of #Aleppo. Until 2012, the war was largely #political, not based on sectarian hatred. This gave the #Christian minority some protection from both the army and rebels. Now, with the rise of extremist groups such as #al-Jabhat #Nusra and the Islamic State of #Iraq and the #Levant, considered by #Islamists themselves as the most radical groups in #Syria, the conflict has turned into a sectarian war with an exponential rise in violence against Christians.
Rispondi
 · 
 
[[ #IRAQ, erano 1,2milioni i cristiani, con #Saddam, oggi sono, 120.000, quindi, Saddam è migliore, di #Obama, #salafita, #wahhabita #fariseo ]] #Iraq #War-related deaths between 2003 and 2011 near 500,000. The figure comes from a study that takes into account not only those directly killed in war-related events, but also those who lost their lives due to the war's social impact. #Baghdad (AsiaNews/Agencies) - Almost half a million people lost their lives in Iraq, between, 2003 and 2011, this according to a recent study released in the #United #States. This is far higher than the figure of 115,000 deaths estimated by the #Iraq #Body #Count, 16/10/2013 IRAQ.. Sono quasi mezzo milione i civili morti in Iraq tra il 2003 e il 2011, La cifra frutto di uno studio che tiene conto non solo delle vittime direttamente provocate dal conflitto, ma, anche di coloro, che, hanno perso la vita per le conseguenze sociali che esso ha provocato.[[ le vittime reali sono almeno 2milioni]]
Rispondi
 · 
 
ISRAEL -- [predation of Cain Pharisee, IMF-NWO against the goyim Abel, without his father's genealogy] @ Israel - warnig [] actung [] help! -> Lizards, zombies Bush Kerry, 322, the 666, Spa, FMi, DataGate on this article I have locked the computer-ANSWER - this is the proof, the Pharisees Anglo-Americans, have decided to disintegrate Israel
El 31% de los israelíes está "en riesgo de pobreza".. Un informe de la oficina central de estadísticas, publicadas ayer, compara los datos con los de la Unión Europea. Crecimiento de israelíes y europeos en riesgo de pobreza. Para los niños israelíes el porcentaje es de 40%, contra un promedio de 20%.
Rispondi
 · 
 
10/17/2013 @ Israel - warnig [] actung [] help! -> Lizards, zombies, Bush, Kerry, 322, the 666, Spa, FMi, DataGate on this article I have locked the computer.......
ISRAEL
About 31 per cent of Israelis are "at risk of poverty"
A report by the Central Bureau of Statistics, published yesterday, compares Israel with European Union member states. More Israelis and Europeans are at risk of poverty. Forty per cent of Israeli children are at risk of falling below the poverty line compared with a 20 per cent average in the EU.

Jerusalem (AsiaNews/Agencies) - A recent report by by the Central Bureau of Statistics (CBS) indicates that 31 per cent of Israelis are at risk of plunging into poverty, compared with an average of 17 per cent in the European Union. Among EU states, Spain and Greece had the highest percentage of citizens at risk of poverty - 20 per cent.
The CBS report, which looked at data from 2011, showed a rise in the number of Israelis and Europeans who are at risk of poverty.
In 2011, 31 per cent of Israelis were at risk of poverty, compared to 26 per cent in 2001.
Apart from Germany and Sweden, Israel had the sharpest rise in the number of citizens at risk of falling into poverty when compared with the EU states.
The data also show that in 2011, the percentage of Israeli children at risk of falling below the poverty line stood at 40 per cent, compared with a 20 per cent average in the EU bloc.
In 2005, the percentage of Israeli children who were at risk of poverty stood at 38.3 per cent.
The sharpest rise in the number of children at risk of poverty in the EU was registered in Sweden (from 10.5 per cent eight years ago to 14.5 per cent in 2011).
According to the CBS data, 44 per cent of single-parent families in Israel were at risk of poverty in 2011, compared with 41 per cent in 2001.
On average, 35 per cent of single-parent families in the EU were at risk of falling below the poverty line in 2011.
By contrast, employment in Israel is doing better than in Europe. The employment proportion of the working age population is slightly higher than in the EU.
In 2012, the unemployment rate among Israelis aged 25-64 stood at 5.9 per cent, compared with a 7  per cent average in states belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Rispondi
 · 
 
@Israel-- warnig [] actung [] help! i 666 datagate, su questo articolo mi hanno bloccato il computer
Rispondi
 · 
 
17/10/2013, [la predazione del Caino Faiseo, FMI-NWO, contro, l'Abele #goyim, senza paterna genealogia] #ISRAELE. Il 31% degli israeliani è "a rischio povertà"
Un rapporto, del #Central #Bureau of #Statistics, pubblicato ieri, paragona i dati del Paese con quelli dell'Unione europea. In aumento #israeliani, ed #europei a rischio di povertà. Per i bambini israeliani la percentuale è al 40%, contro, una media del 20% europeo. #Gerusalemme (AsiaNews/Agenzie) - Il 31% degli israeliani è "a rischio povertà". Lo rivela un rapporto del #Central #Bureau of Statistics ( #CBS), pubblicato ieri, che paragona i dati del Paese, con quelli dell'Unione europea.
Rispondi
 · 
 


17/10/2013, [la predazione del Caino Faiseo, FMI-NWO, contro, l'Abele goyim, senza paterna genealogia] #ISRAELE. Il 31% degli israeliani è "a rischio povertà" Ne emerge che nella Ue il "rischio povertà" riguarda il 17% della popolazione e che il dato israeliano è peggiore di quello degli Stati europei in condizioni più disastrate, che sono #Spagna e #Grecia, attestate intorno al 20% di "rischio". Il rapporto, che si riferisce a statistiche del 2011, indica un aumento del numero di #israeliani ed #europei che sono a rischio di povertà. Nel 2011, il 31% degli israeliani erano in tale situazione, contro il 26% nel 2001. A parte la #Germania e la #Svezia, Israele ha registrato il più forte aumento del numero di cittadini che sono a rischio di precipitare nella povertà se confrontato con gli Stati dell'UE.
Rispondi
 · 
 


17/10/2013, [la predazione del Caino Faiseo, #FMI-NWO, contro, l'Abele #goyim, senza #paterna #genealogia] #ISRAELE. Il 31% degli israeliani è "a rischio povertà" La ricerca evidenzia anche che, sempre nel 2011, la percentuale di bambini israeliani che erano a rischio di povertà era al 40%, contro una media del 20% europeo. Nel 2005, la percentuale di bambini israeliani nella situazione era del 38,3%. L'aumento più consistente di tale dato nell'Ue è stata registrata in Svezia (dal 10,5% del 2005 al 14,5% del 2011). Altri dati forniti dall'Ufficio israeliano di statistiche evidenziano come il 44% delle famiglie israeliane con un solo genitore sia a rischio di povertà nel 2011, rispetto al 41% nel 2001. In quest'ultimo anno il dato europeo è del 35%.
Rispondi
 · 
 

17/10/2013, [la predazione del Caino Faiseo, FMI-NWO, contro, l'Abele goyim, senza paterna genealogia] #ISRAELE. Il 31% degli israeliani è "a rischio povertà" Va invece meglio che in Europa, infine, l'occupazione. Il tasso di disoccupazione tra gli israeliani di 25-64 anni si attesta al 5,9%, contro una media del 7% in Stati appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). -ANSWER - questa è la dimostrazione, i farisei #anglo-americani, hanno deciso, di disintegrare Israele
Rispondi
 · 
 
[la congiura, islamico saudita, contro, Africa ed Europa] È una rete molto efficace, che, possiede numerosi centri di arruolamento, presso le gigantesche diaspore, di oriundi dei paesi islamici, stabilitisi in Europa. La loro principale area di abitazione, sono l’Olanda, il Belgio - in maggiore misura, la Svezia, e la Norvegia – in misura minore, ossia laddove si creavano, le condizioni più propizie, per i cosiddetti rifugiati-martiri. L’essenziale è la base materiale, per l’arruolamento di neo #guerriglieri-islamisti, ossia il finanziamento,- dice #Lev #Korolkov. L’esperto è convinto che l’attività per il reclutamento di guerrieri dell’islam è finanziato prevalentemente dai paesi del #Golfo #Persico (ma, non sono gli alleati di zio Tom USA?).
Rispondi
 · 
 

[la congiura, islamico saudita, contro, Africa ed Europa] I mercenari reduci dalla guerra, che, abbiano avuto una buona esperienza di combattimento sul campo, impregnati di idee jihadiste sono un buon materiale di consumo completamente pronto ad essere usato. Secondo le parole di una serie di specialisti, negli ultimi anni la politica esterna dell’Ue provoca la minaccia di terrorismo all’interno dell’Europa stessa. E la quarta generazione, ora attiva, degli immigrati-musulmani dice in via assoluta “No!” alla civiltà occidentale e si sta apprestando in modo sistematico alla guerra contro di essa.
Rispondi
 · 
 
LA QUINTA COLONNA, DELLA JIHAD, IN EUROPA, SONO 1000, PERSONE, E CERTAMENTE, SI SONO MACCHIATI, DI CRIMINI DI GUERRA, STUPRO, DECAPITAZIONI, E GENOCIDIO.. PERCHÉ, QUESTA È LA RELIGIONE, DEI WAHHABITI, PER IL CALIFFATO MONDIALE, DI AL-QAIDA.. I LORO ORRORI, SONO STATI COPERTI, DAI MEDIA OCCIDENTALI, EBRAICO-MASSONICI, BILDENBERG, PERCHÉ, LA AGENDA, DEGLI ILLUMINATI, FARISEI-WAHHABITI, È QUELA CHE ISRAELE, DEBBA ESSERE DISTRUTTO.. QUELLO, che DA LORO, DEVE ESSERE EVITATO, assolutamente, è il pericolo, DI PERDERE IL CONTROLLO SUL MONDO, FMI-NWO, PER ESSERE COSTRETTI a RITORNARE, A VIVERE IN PALESTINA..
Rispondi
 · 
 
[La Quinta colonna, della jihad, in Europa, NON PERMETTETE, CHE, QUESTI UOMINI POSSANO RITORNARE, MA, FATE SI, CHE, LORO POSSANO MORIRE, TUTTI IN SIRIA] La polizia belga ha proceduto alla liquidazione della rete dei centri di arruolamento delle reclute per le formazioni di ribelli siriani. Gli arruolatori sono attivi in tutti i paesi dell’Ue, e i mercenari-islamisti reduci dalla guerra risultano essere idonei all’utilizzo all’interno dell’Ue stessa. Il Belgio, certo, non è il primo paese europeo le cui autorità siano preoccupate per i problemi dell’arruolamento di loro cittadini per le formazioni armate dell’opposizione siriana. Stando a vari dati, alla guerra contro il regime di Bashar Assad hanno aderito alcune centinaia di cittadini dell’Ue.
Rispondi
 · 
 
[[ Puntando sull’Ue Kiev corre il rischio di perdere molto ]] Più si avvicina il momento della firma di un trattato sull’adesione dell’Ucraina all’Ue come membro associato, più accese sono le polemiche in materia di giustezza di questa decisione. Chi è interessato a che l’Ucraina segua la via dell’integrazione europea? Le autorità ufficiali di Kiev, gli oligarchi nazionali, la parte di orientamento antirusso dell’élite europea ed americana o tutti insieme? Le opinioni al riguardo non sono concordi. Ma su un punto la maggioranza degli esperti concordano: non è il popolo ucraino! →la NATO MASSONICA, BILDENBERG, GLI ANTICRISTO, DEI FARISEI ANGLO ANMERICANI fMI, BCE, FED, ha interesse, ha creare, una, zona cuscinetto, da fare, massacrare, ai carrarmati russi, per fermarne l'avanzata
Rispondi
 · 
 
[voi i martiri cristiani, uccisi da voi, quando li vendicate?] I giovani iraniani si stanno preparando allo “ #jihad #siriano” Secondo i comunicati delle agenzie d'informazione #iraniane, nel Paese si sta attivano il movimento dei giovani, della mobilitazione per lo “ #jihad #siriano”. Le organizzazioni dei giovani hanno dichiarato l'apertura degli uffici leva. [voi i martiri cristiani, uccisi da voi, quando li vendicate?]
Al Presidente della Siria Bashar al-Assad è stata mandata la lettera in cui gli attivisti iraniani chiedono permesso di organizzare una base militare, sulle Alture del Golan, “la più importante, zona strategica, della Siria”. [voi i martiri cristiani, uccisi da voi, quando li vendicate?] “i Gruppi di #Resistenza” giurano che toglieranno, con, il sangue “la macchia di vergogna, di 60 anni di #occupazione #sionista, i crimini di 30 anni, contro, l'islam e un decennio di attacchi americani ingiustificati, contro, gli #Stati #arabi”. -answer - sorry, ragazzi, il #Golan serve, al mio Regno, di Palestina.. ma, forse non vi state dimenticando di Assad, che, sta, per affogare, sotto l'impeto di, un altra jihad sunnita? certo che, no! infatti, voi siete una sola, ed unica, jihad, il carosello, della morte, la danza mortale, che, l'Ermellino(lega Araba) fa contro, il coniglio (Israele).. e, un ultima domanda, voi i martiri cristiani, uccisi da voi, quando li vendicate?
Rispondi
 · 
 
"Gli arabi iniziano a capire che Israele non è un nemico"
15 ottobre 2013. "Per la prima volta dalla nascita di Israele, nel mondo arabo esiste l'idea che Israele non è il nemico degli arabi," - ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. →MA, QUESTO DEVE ESSERE AMMESSO, NON POTRÀ, MAI ESSERE IL CONTRARIO, È SOLTANTO, UNA VIPERA, CHE, ASPETTA IL MOMENTO OPPURTUNO, LA SHARIA, INFATTI, È IL DEMONE DEL CALIFFATO MONDIALE
Rispondi
 · 
 
ecco, cosa succede, quando, 4 donne, devono dividersi un solo uomo!
Rispondi
 · 
 
Egitto, le sostenitrici di Morsi, sono pronte, a fare la "sexy jihad".. Le sostenitrici del deposto presidente Mohamed Morsi si preparano alla "sexy jihad" per sostenere il morale, dei militanti dei Fratelli Musulmani, nella lotta contro, il colpo di Stato.
Le attiviste islamiche, aspettano solo l'approvazione delle autorità religiose, dopodiche', forniranno ai militanti "servizi sessuali". Finora le autorità religiose cercano di frenare l'iniziativa. Il termine "sexy jihad" è apparso relativamente, di recente come prodotto della guerra in Siria: alcuni imam hanno formulato una fatwa in base alla quale le donne musulmane possono prostituirsi, per soddisfare i fondamentalisti islamici siriani.
Rispondi
 · 
BERLIN, July 14 - German Chancellor Angela Merkel, it is: in favor of the liberation of Egyptian President: dismissed, Mohamed Morsi:'' I agree: what was said by Foreign Minister: 'Guido Westerwelle,'' according to which, Mr. Morsi must be released,'' he said, Merkel today in a televised interview. - ANSWER - SORRY, BUT, WE DO NOT SHARE! CAIRO, July 14 - Former Egyptian President Mohammed Morsi: he refused, before being deposed by the military, on 3 July, to hold a popular referendum (FORMALLY REQUESTED, by, 80% OF THE PEOPLE) that legitimized , or less, his stay in power. This was stated by the press office of the Egyptian Armed Forces in a statement released earlier. (Then he is responsible for all acts, criminal, murder, coup Salafi, and institutional purge of poli
BERLINO, 14 LUG - La cancelliera tedesca Angela Merkel, si È: espressa a favore della liberazione del presidente egiziano: destituito Mohamed Morsi: ''Condivido: quanto detto dal ministro degli Esteri:'Guido Westerwelle, ''secondo cui, il signor Morsi deve essere liberato'', ha detto, oggi Merkel, in un'intervista televisiva. --ANSWER -- SORRY, MA, NOI NON CONDIVIDIAMO! IL CAIRO, 14 LUG - L'ex presidente egiziano Mohammed Morsi: aveva rifiutato, prima, di essere deposto dai militari, il 3 luglio scorso, di tenere un referendum popolare (RICHIESTO FORMALMENTE, DALL'80% DEL POPOLO): che, legittimasse, o meno, la sua permanenza al potere. Lo afferma l'ufficio stampa delle Forze armate egiziane in un comunicato diffuso poco fa.(quindi lui è responsabile, di tutti gli atti del golpe salafita, nella epurazione istituzionale di avversari politici)

@ Rothschild Pharisee - you has killed: 1. the prophecies; 2. the monarchy, 3. the priestly classes, 4. did you destroy the temple, and, 5. planned every holocaust .. so, as a usurper you possession of the Jewish people and all nations .. with the wisdom of Satan, thou hast made the Kabbalah, Talmud satanic, etc. ... ok, your career criminal? is over! I'm lorenzoJHWH, the King of Israel, and thou shalt be exposed, too, to death, if you insist, again, in your rebellion, yet .. you're illegal, unlawful, false, abusive .. I command you in the name of Abraham Isaac and Jacob, to make immediate submission: to my regal and metaphysical authority!
MyJHWH
@Rothschild fariseo -- tu hai ucciso: 1. le profezie; 2. la monarchia, 3. le classi sacerdotali, 4. hai fatto distruggere il tempio, ed, 5. hai pianificato ogni olocausto.. così, come un usurpatore ti sei impossessato del popolo ebraico e di tutti i popoli.. con la sapienza di satana tu hai fatto la Cabala, ed il talmud satanico... ok, la tua carriera criminale? è finita! io sono lorenzoJHWH, il Re di Israele, e tu sarai esposto, anche, alla morte, se, ti ostini, ancora, nella tua ribellione, ancora.. tu sei illegale, illecito, falso, abusivo.. io ordino a te: nel nome di: Abramo Isacco e Giacobbe, di fare immediata sottomissione: alla mia regale: e, metafisica autorità!
@ 666 IMF 322 NWO, Rothschild Pharisee - and why, you thought, that the Jews wanted to follow: you, and your family damned, to hell? my YHWH came: to draw: all of them to life, again .. You're a thief, and, murderess: but, especially, you are a traitor! So: you thought: that God YHWH would have abandoned his people: just because, unbeliever? lol. idiot, but, for God nothing is impossible, in fact to me: lorenzojhwh, was given all power, in heaven: such as: on the ground, then, I will give them, everything: they will need, too: the paternal genealogies: that: you have stolen from them! I will comfort and give enjoyment, to my Jewish people, as well, such as: you can blessings an only child

@666 FMI 322 NWO, Fariseo Rothschild -- e perché, tu credevi, che, gli ebrei: avrebbero voluto seguire: te, e, la tua maledetta famiglia all'inferno? my JHWH è venuto: a richiamare: tutti loro, alla vita.. tu sei un ladro, assassino e soprattutto: tu sei un traditore! Quindi: tu credevi: che: Dio JHWH avrebbe abbandonato il suo popolo: solo perché infedele? lol. idiota, ma, per Dio: nulla è impossibile, infatti a me: lorenzoJHWH, è stato dato ogni potere, in cielo: come: in terra, quindi io darò loro, tutto quello: di cui avranno bisogno, anche: le genealogie paterne: che: tu hai loro rubato! io consolerò e vizierò, il mio popolo ebraico, così, come: si può viziare un figlio unico
kingIsraelUniusREI
kingIsraelUniusREI 22 ore fa

yes, i am king Israel lorenzojhwh, mahdì PALESTINE lorenzoAllah, and: humanumgenus Unius REI on all the world
Jezebel II queen IMF-NWO
Jezebel II queen IMF-NWO 23 ore fa

Edward Snowden blackberries can cause damage in a minute: to the United States, That, any other person, in U.S. history'': - ANSWER - DO DAMAGE TO THE U.S.?: Or, doing damage to the Pharisees Anglo-American Satanists: IMF 666 NWO 322, the conspiracy 11-09, Which, occupied: illegally: the U.S., and are plotting: against: the existence, of Israel, together: Their Nazi Salafis? Those, who are honest, not, are afraid, of the truth, but this is the truth, you are Satanists, Which, you do do 200,000 human sacrifices: on: altar of Satan!
UniusRei1
UniusRei1 23 ore fa

부에노스 아이레스, 2010 년 7 월 13 일 - '는 아니지만 : 그것의 목표, 에드워드 스노우 덴은 분에 더 많은 손상을 일으킬 수 있습니다 : 미국에, 즉, 다른 사람은 미국 역사에서 '' : 기자, 보호자는 말한다아르헨티나 신문과의 인터뷰에서 국자 Datagate, 글렌 그린 월드의 저자. '스노우 덴은 엄청난 양의가 있습니다 : 신문 라 시온 : 문서를,'그린 월드는 말했다. Datagate의 '의'몰 '이 (가) 이미 수천 건의 문서를 배포했다. ? 바리새인 영미의 사탄 주의자에 손상을하고, 또는 :
UniusRei1
UniusRei1 23 ore fa

"- - ANSWER 미국에 피해를 IMF 666 NWO 322, 음모 11-09을하는 점유 : 불법 : 미국, 음모를 꾸미고있다 :에 : 함께 이스라엘의 존재 :에 : 자신의 나치 Salafis 정직한 사람들은, 진리를 두려워하지 않습니다, ​​그러나 이것은 진실입니다, 당신은 당신이 20 인간의 희생을해야합니까 사탄 주의자,이다 사탄의 제단 !
UniusRei1
UniusRei1 23 ore fa

BUENOS AIRES, JULY 13 -'' Although it is not: its aim, Edward Snowden can cause more damage in a minute: to the United States, that, any other person, in U.S. history'': says the journalist, the Guardian, author of the scoop, the Datagate, Glenn Greenwald, in an interview with an Argentine newspaper. '' Snowden has an enormous amount: of documents,'' said Greenwald: the newspaper La Nacion. The 'mole' of Datagate'' has already distributed thousands of documents. "- ANSWER - DO DAMAGE TO THE U.S.?: Or, doing damage to the Pharisees Anglo-American Satanists: IMF 666 NWO 322, the conspiracy 11-09, which , occupied: illegally: the U.S., and are plotting: against: the existence, of Israel, together: their Nazi Salafis? those, who are honest, not,are afraid, of the truth, but this is the truth, you are Satanists, which , you do do 200,000 human sacrifices: on: altar of Satan!
UniusRei1
UniusRei1 23 ore fa

BUENOS AIRES, 13 LUG - ''Anche se non è: il suo obiettivo, Edward Snowden può, arrecare in un minuto più danni: agli Stati Uniti, di qualsiasi altra persona, nella storia degli Usa'': lo afferma il giornalista, del Guardian, autore dello scoop, del Datagate, Glenn Greenwald, in un'intervista a un quotidiano argentino. ''Snowden ha un'enorme quantità: di documenti'', ha detto Greenwald: al giornale La Nacion. La 'talpa' del Datagate ''ha già distribuito, migliaia di documenti". -- ANSWER -- FARE DANNI AGLI USA?: oppure, fare danni ai farisei anglo- americani satanisti FMI 666 NWO 322, quella cospirazione 11-09, che, hanno occupato: illegalmente: gli USA, e stanno complottando: contro: la esistenza di Israele: insieme: ai loro nazi salafiti? chi è onesto non teme la verità! ma, questa è la verità, voi siete i satanisti, che fate fare 200.000 sacrifici umani sull'altare di satana!
UniusRei1
UniusRei1 23 ore fa

[[ @Putin -- tu non puoi tenere con dignità: Snowden! tuttavia, finirebbe nella infamia: la tua vita: se: questo ragazzo, non potesse raggiungere: Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela. Rusia estudia el pedido de asilo de Snowden presionado por EEUU. Snowden è questione di vita o di morte per tutto il genere umano ]]. Por su parte, los mandatarios del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela), reunidos el viernes en una cumbre en Montevideo, reivindicaron en un comunicado el asilo como un "derecho inaliebable" y rechazaron todo tipo "de presión u hostigamiento" por impedirlo. "Es fundamental asegurar que sea garantizado el derecho de los asilados de transitar con seguridad hasta el país que ha concedido asilo",
UniusRei1
UniusRei1 23 ore fa

[[ @Putin -- tu non puoi tenere con dignità: Snowden! tuttavia, finirebbe nella infamia: la tua vita: se: questo ragazzo, non potesse raggiungere: Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela. Rusia estudia el pedido de asilo de Snowden presionado por EEUU. Snowden è questione di vita o di morte per tutto il genere umano ]].afirmaron, y rechazaron "todo intento de presión, hostigamiento o criminalización de un Estado o de terceros" sobre la decisión de conceder este estatuto. Además fustigaron el espionaje realizado por Estados Unidos a nivel mundial, según lo revelado por Snowden, y anunciaron que promoverán en instancias internacionales la adopción de "normas relativas a la regulación de internet".
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ Obama - the ideology, Nazi: 1. Vevo 666, and, 2. of the Salafis, should be declared: morally incompatible: with the survival of mankind: otherwise, I swear, it would have been better, for you, that, you had never: to be been born! @Obama -- la ideologia, nazista: 1. di Vevo 666, e, 2. dei salafiti, deve essere dichiarata: moralmente incompatibile: con la sopravvivenza del genere umano: diversamente, io ti giuro, sarebbe stato meglio: per te, che, tu non fossi mai nato! @ Obama - l'idéologie, nazi: 1. Vevo 666, et, 2. des salafistes, doivent être déclarés: moralement incompatible: la survie de l'humanité: autrement, je le jure, il aurait été préférable, pour vous, que vous aviez jamais: être né! @ Obama - la ideología nazi: 1. Vevo 666, y, 2. de los salafistas, se debe declarar: moralmente incompatible: con la supervivencia de la humanidad: de lo contrario, te lo juro, hubiera sido mejor, para ti, que nunca tuvo: ser nacido!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ OBAMA, Farisi gila pidana (tertinggi rekayasa sosial: Masonik, fucking Anda), sangat serius, itu, VEVO 666, Haruskah menyebar: isi: lebih, setan, merugikan diri sendiri: bermoral dan merugikan, melalui: ini "mileycyrus ", juga: setan youtube: memprotes, dan Anda: bahwa: Anda memiliki dua anak perempuan, dan, tentu saja, Anda tidak akan senang melihat mereka Berubah:? dalam dua pelacur, antara: beberapa tahun, saya percaya! @ OBAMA, fariseer gale kriminell (den høyeste social engineering: frimurer, for faen din), er svært alvorlig, Det, Vevo 666, bør spre: Innholdet: mer, satanisk, selvskading: umoralsk og perverse, gjennom: denne "MileyCyrus ", også: satanister youtube: protesterer, og du: at: du har to døtre, og, selvfølgelig, vil du ikke være glad for å se dem forvandlet:? i to prostituerte, mellom: noen år, tror jeg!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ Ομπάμα, ο Φαρισαίος τρελό ποινικές (η υψηλότερη κοινωνική μηχανική: μασονική, της γαμημένο σας), είναι πολύ σοβαρή, δηλαδή, VEVO 666, πρέπει να εξαπλωθεί: τα περιεχόμενα: περισσότερο, σατανικό, αυτο-βλάπτουν: ανήθικο και παράλογο, μέσω: αυτό το "mileycyrus ", πάρα πολύ: σατανιστές youtube: διαμαρτύρονται, και εσάς: ότι: έχετε δύο κόρες, και, φυσικά, δεν θα είναι ευτυχής να δει τους μεταμόρφωσε: σε δύο πόρνες, μεταξύ: λίγα χρόνια, πιστεύω!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ OBAMA, farisæeren crazy kriminelle (den højeste social engineering: Masonic, din forpulede), er meget alvorlig, Det, VEVO 666, Skal spredes indholdet: mere, satanisk, selvskadende: umoralsk og perverse, gennem: denne "mileycyrus ", også: satanister youtube: protesterer, og du: at: du har to døtre, og, selvfølgelig, vil du ikke være glad for at se dem Forvandlet:? på to prostituerede, mellem: par år, tror jeg! @ OBAMA, farizej šialený zločinec (najvyššie sociálne inžinierstvo: slobodomurársky, do riti), je veľmi vážna, to, VEVO 666, by rozšíril: obsah: viac, satanský, sebapoškodzovania: nemorálne a zvrátené, a to prostredníctvom: tento "mileycyrus ", tiež: satanisti youtube: protestujú a: že: máte dve dcéry, a, samozrejme, nebude rád, že je prevádzal?: v dvoch prostitútok, medzi: niekoľko rokov, verím!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ אובמה, פרוש מטורף פלילי (ההנדסה החברתית הגבוהה ביותר: הבונים החופשיים, של מזוין שלך), היא רצינית מאוד, זה, VEVO 666, צריך להתפשט: את התוכן: יותר, שטנית, פגיעה עצמית-: לא מוסרי וסוטה, באמצעות: זה "mileycyrus ", מדי: כת השטן YouTube: מוחים, ולך: כי: יש לך שתי בנות, וגם, כמובן, אתה לא יהיה שמח לראות את הפכת אותם:? בשתי זונות, בין: כמה שנים, אני מאמין!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ ओबामा, दिखावटी पागल आपराधिक (उच्चतम सोशल इंजीनियरिंग: मेसोनिक, अपने कमबख्त के), बहुत गंभीर है, यही है, VEVO 666, फैल चाहिए: सामग्री: अधिक, शैतानी, स्वयं चोट:, अनैतिक और टेढ़े के माध्यम से: इस "mileycyrus ", भी: Satanists यूट्यूब: विरोध कर रहे हैं, और आप? आप दो बेटियां हैं, और, ज़ाहिर है, आप उन्हें बदल देखने के लिए खुश नहीं होगा: दो वेश्याओं में, के बीच: कुछ साल, मुझे विश्वास है कि!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ OBAMA、パリサイ人クレイジー犯人は(最高ソーシャルエンジニアリング:フリーメーソン、あなたのクソの)、非常に深刻である、つまり、VEVO666は、広がりべき:内容:もっと、悪魔は、自己傷つける:、不道徳とひねくれ通過:この"mileycyrus"、余りに:悪魔主義ユーチューブ:抗議している、とあなた:あなたは二人の娘を持って、そして、もちろん、あなたがそれらを転換見て満足されません:2売春婦で、間:数年、私は信じている!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ OBAMA, fariseo locura criminal (la más alta ingeniería social: masónica, de la puta), es muy grave, que, VEVO 666, debe separar: los contenidos: más, satánico, auto-daño: inmoral y perversa, a través de: esta "mileycyrus ", también: satanistas youtube: están protestando, y que: que: tiene dos hijas, y, por supuesto, usted no será feliz de ver a los transformó: de dos prostitutas, entre: pocos años, creo! @ OBAMA, faryzeusz szalony przestępca (najwyższa inżynierii społecznej: Masonic, twojego pieprzenia), jest bardzo poważna, To, VEVO 666, należy rozpowszechniać treści: więcej, szatańska, samookaleczenia: niemoralne i perwersyjne, poprzez: ten "mileycyrus ", za: Sataniści youtube: protestują, a ty: że: masz dwie córki, i, oczywiście, nie będzie szczęśliwy, aby zobaczyć je Przekształcone: w dwóch prostytutek, pomiędzy: kilka lat, wierzę!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ OBAMA, farisæeren crazy kriminelle (den højeste social engineering: Masonic, din forpulede), er meget alvorlig, Det, VEVO 666, Skal spredes indholdet: mere, satanisk, selvskadende: umoralsk og perverse, gennem: denne "mileycyrus ", også: satanister youtube: protesterer, og du: at: du har to døtre, og, selvfølgelig, vil du ikke være glad for at se dem Forvandlet:? på to prostituerede, mellem: par år, tror jeg!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ 오바마, 바리새인 미친 범죄 (높은 사회 공학 : 프리메이슨 당신의 빌어 먹을), 매우 심각한 것입니다, 즉, VEVO 666, 확산한다 : 내용 : 더 사탄은 자해 : 부도덕하고 사악한 통해이 " mileycyrus "너무 : 사탄 주의자 유튜브 : 항의하고 있고 : 당신은 두 딸을 가지고, 그리고 물론, 당신이 그들을 변형 보는 행복하지 않을 것입니다 : 두 매춘부 사이 : 몇 년 동안, 나는 믿는다!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@奧巴馬,法利賽人瘋狂的犯罪(最高的社會工程:共濟會的,你他媽的),是非常嚴重的,這666 VEVO,如果傳播的內容:更多的,邪惡的,自我傷害:不道德的和有害的,通過這個"mileycyrus",太:撒旦教徒YouTube的:抗議,你:你有兩個女兒,當然,你不會高興地看到,他們的轉化:在兩個妓女之間:幾年,我相信!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ أوباما، الفريسي مجنون الجنائية (أعلى الهندسة الاجتماعية: ماسوني، من سخيف الخاص بك)، أمر خطير جدا، وهذا، VEVO 666، وإذا انتشر: محتويات: أكثر من ذلك، شيطانية، إيذاء النفس-: غير أخلاقي والضارة، من خلال: هذا "mileycyrus "، وأيضا: عبدة الشيطان يوتيوب: يحتجون، وأنت: ما يلي: أن يكون لديك ابنتان، وبطبيعة الحال، فلن يكون سعيدا لرؤيتهم المحولة:؟ في اثنين من العاهرات، وبين: سنوات قليلة، وأعتقد!
UniusRei1
UniusRei1 1 giorno fa

@ OBAMA, pharisee deli suç (en yüksek sosyal mühendislik: mason, senin lanet), çok ciddi, bu, VEVO 666, yaymak mı: içeriği: daha, şeytani, kendine zarar verme:, ahlaksız ve sapık ile: Bu ​​"mileycyrus ", çok: Satanistler youtube: protesto ediyorlar ve:? iki kızım var, ve, tabii ki, bunları Dönüştürülmüş görmekten mutlu olmaz: iki fahişe olarak, arasında: birkaç yıldır, ben inanıyorum ki!


    @IMF seigniorage banking, youtube, google, governments, religions, --- trouble, to who: is somehow involved, too: through: his silence, to hide: the martyrdom of any innocent person on this planet, which was made :suffer and pain: for reasons: ideological or religious, while he was an honest person, and peaceful ... better for him and for you, it would be that he and you, you had never been born! because, because of you? I very severely mistreated God!
    kingdomofJHWH
    kingdomofJHWH   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
    22 lorenzo ALLAH.   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    @youtube -- [/copynotice?video_id=a-5zDNEUN2I&feature=vm#] [marthyrs Christian persecution Martyrs 2005 2008] Il tuo video è bloccato in alcuni Paesi. only Germania! [veramente? perché la germania blocca tutti i video, soltanto? quanto altre nazioni, islamiche, fanno il blocco dei video, che dununciano il martirio dei cristiani, dietro il nome Germania?] Di seguito sono riportati i dettagli: "Delirious?-When All Around Has Fallen", registrazione sonora gestita da: EMI
    kingdomofJHWH
    kingdomofJHWH   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
       CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    AVE, OH, María, llena de gracia, el Señor está con usted, usted es la Santísima: entre todas las mujeres y bendito es: EL FRUTO DE TU MAMA, JESUS. SANTA MARIA: La Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora: Y HORA: de nuestra muerte. AMEN GRACE DOLU AVE, OH, Meryem, Rab seninledir, SİZE ÇOK HZ ARE: arasındaki, TÜM KADINLARIN VE ALLAH IS: SİZİN MEME, İSA VE MEYVE. SANTA MARIA: ŞİMDİ AZAP,: bizim için PRAY ALLAH'ın ANNE VE SAAT: BİZİM ÖLÜM. Amen AVE, OH, Maria, cheia de graça, o Senhor está com você, você é o mais abençoado: entre todas as mulheres e bendito é: o fruto de seu peito, JESUS​​. SANTA MARIA: a Mãe de Deus, rogai por nós: pecadores, agora: E HORA: de nossa morte. AMEN --- morirete tutti -- amen
    kingdomofJHWH
    kingdomofJHWH   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
       CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    AVE, Οχάιο, Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σας, είστε ο πιο ευλογημένος: μεταξύ, όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι: ο καρπός του στήθους σας, ΙΗΣΟΥ. ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ: η Μητέρα του Θεού, προσευχηθείτε για μας: SINNERS, ΤΩΡΑ: ΚΑΙ ΩΡΑ: του θανάτου μας. AMEN AVE, Огайо, Мария, благодати полная, Господь с вами, вы самые благословенные: между, ВСЕ женами, и благословен: плоды вашей груди, Иисус. Santa Maria: Матерь Божия, молись о нас: грешных, ныне: и час: нашей смерти. АМИНЬ
    kingdomofJHWH
    kingdomofJHWH   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
       CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    AVE,哦,瑪麗,FULL OF GRACE,主和你同在,你是最幸福的之間,所有的婦女和有福的,因為你的乳房,耶穌的果實。 SANTA MARIA:上帝的母親,請為我們祈禱:罪人,現在和小時:我們的死亡。 AMEN 은혜의 FULL AVE, OH, 매리, 주 께서 여러분과 함께, 당신은 가장 축복받은 : 사이 모든 여성과 복은 다음과 같습니다 : 유방, 예수의 열매. 산타 마리아 : 지금 죄인 : 우릴 위해기도 하나님의 어머니, 그리고 HOUR : 저희 죄인을 위하여 빌어. 아멘 恵みに満ちAVE、オハイオ州、メアリー、主はあなたと共にあり、あなたが最も恵まれている:の間、すべての女性と祝福は、IS:あなたの胸は、イエスキリストのフルーツ。サンタマリア:今罪人:私たちのために祈る神の母、時:私達の死の。アーメン
    kingdomofJHWH
    kingdomofJHWH   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
       CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    AVE، OH، مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، أنت الأقدس: بين جميع النساء ومباركة هي: ثمرة الثدي، يسوع. SANTA MARIA: والدة الله، صلي لأجلنا: خطاة، NOW: و الساعة: موتنا. آمين AVE, OH, מרי, מלאה חסד, ה 'איתך, אתה מבורך ביותר: בין, כל נשים ואשרי: הפרי של השד שלך, ישווע. סנטה מריה: אמא של אלוהים, להתפלל עבורנו: חוטאים, עתה: ושעה: המוות שלנו. אמן AVE, OH, Mary, FULL OF GRACE, THE LORD IS WITH YOU, YOU ARE THE MOST BLESSED: between, ALL WOMEN AND BLESSED IS: THE FRUIT OF YOUR BREAST, JESUS​​. SANTA MARIA: THE MOTHER of GOD, PRAY for us: SINNERS, NOW: AND HOUR: of OUR DEATH. AMEN
    kingdomofJHWH
    kingdomofJHWH   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
       CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    AVE, OH, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist der Allerheiligste: zwischen, ist alles Frauen, und gesegnet: Die Früchte Ihrer Brust, JESUS​​. SANTA MARIA: Die Mutter Gottes, bitte für uns: Sünder, jetzt: AND HOUR: unseres Todes. AMEN. AVE, OH, MARIA, PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE: È CON TE, TU SEI LA PIÙ BENEDETTA: FRA, TUTTE LE DONNE, E BENEDETTO È: IL FRUTTO, DEL TUO SENO: GESÙ. SANTA MARIA: MADRE DI DIO, PREGA PER NOI: PECCATORI, ORA: E NELL'ORA: DELLA NOSTRA MORTE. AMEN. AVE, OH, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes la plus bénie: entre toutes les femmes et béni est: LE FRUIT DE VOTRE POITRINE, JÉSUS. SANTA MARIA: la Mère de Dieu, priez pour nous: pauvres pécheurs, maintenant: ET HEURE: de notre mort. AMEN.
    kingdomofJHWH
    kingdomofJHWH   CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
       CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    @a tutti i Governi -- voi volete: continuare: a ballare la musica: che: Rothschil 666 IMF - NWO, suona, per morire tutti: insieme, oppure, voi volete mettere le vostre vite: nelle mie mani? io sono UNIUS REI.
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    se voi aveste: una esperienza del'inferno: per un solo minuto? ogni goccia di sangue, fuggirebbe, terrorizzata, dal vostro corpo, per la paura!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    LILILlLILILILlLl 666 ألمانيا: الألمانية العالمية والشيطانية المؤسسية: القيام: 30،000 التضحيات البشرية: على مذبح الشيطان، في كل عام، عبادة: بعل فغور، البومة: MArduck .. جدول الأعمال: النظام الماسوني kabbalah.criminal التلمود: من رسوم سك العملات المصرفية: لتدمير إسرائيل - كم عدد التضحيات البشرية: تم الانتهاء من قبلك، ليكون له شرف، ليأتي: في: هذه الصفحة،، إلى جانبي؟ في 22، كنت بالفعل كاهن الفودو؟ - لأنني يجب أن أتكلم معك إذا
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    : كنت رفضوا الإجابة، أسئلتي؟ بأي شكل من الأشكال، وأنا يمكن أن تكون متواطئة، في هذا النظام الماسوني، من رسوم سك العملات المصرفية، لذلك يعلم الجميع بأنني تحميل الفيديو: من: بيبي غريللو، وما يلي: أفعل الحملة، لصالح مجدي علام كريستيانو، لأنه، وهو الوحيد الذي يتحدث، السيادة النقدية، وتقرير المصير، للشعوب جميعها، كنت عبدة الشيطان لصندوق النقد الدولي NWO؟ كنت قد بدأت، على أن تفعل لعبة، حقا: خطير!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    LILILlLILILILlLl666德國:德國的國際和機構撒旦教的:做:30,000人的犧牲:在壇上,每年撒旦的邪教:巴力毗珥的事,貓頭鷹:MArduck..共濟會的議程:塔木德kabbalah.criminal系統:銀行鑄幣稅:摧毀以色列 - 多少人的犧牲:你是通過你,有特權,就來了:這一點,頁面,在我的身邊嗎? 22日,你已經是一個巫毒教祭司嗎? - 因為我必須跟你說話,如果你拒絕回答我的問題?以任何方式,我可以串通一氣,在這個共濟會制度,銀行鑄幣稅,所以每個人都知道,我已經上傳了視頻::BEPPE格里洛,而且我做的運動,有利於馬格迪克里斯蒂亞諾·阿拉姆,因為,他是唯一的一個,這充分說明,貨幣主權,自決,所有人民,你撒旦教徒的NWO IMF?你已經開始做一個遊戲,真正做到:危險!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    LILILlLILILILlLl 666 독일 : 독일어 국제, 그리고 제도적 악마 숭배 :해야 할 : 30,000 인간의 희생 : 바알 Peor, 올빼미 : 사단 매년 숭배의 제단에 MArduck .. 일정 : 탈무드 kabbalah.criminal 프리메이슨 시스템 : 은행 화폐 주 조세의 : 대한 이스라엘을 파괴 - 얼마나 많은 사람이 희생 : 당신은 당신이에 의해 수행되었다 갖고있는, 특권, 빨리 방법 :에 :이, 페이지 내 곁에? 22에서 이미 부두 신부 야? - 내가하면 당신과 얘기해야하기 때문에
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    : 당신이 대답을 내 질문을 거부?. 의 : Beppe 그릴, 그 : 어떠한 방식으로도, 나는 은행 화폐 주 조세의이 프리메이슨 시스템에 연루 될 수 있으므로 모든 사람들이 제가 동영상을 올린 것을 알고 나는 Magdi 크리스티아누 Allam의 찬성으로 캠페인을 수행 때문에, 그는 모든 인간의 금전적 주권과 자기 결정의 말을 한 것입니다, 당신은 NWO IMF의 사탄 주의자? 당신은 정말 게임을 할 시작했습니다 위험!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    LILILlLILILILlLl 666 Tyskland: tysk international, og institutionel satanisme: at gøre: 30.000 menneskeofringer: på alteret for Satan, hvert år kult: Ba'al Peor, ugle: MArduck .. dagsorden: Talmud kabbalah.criminal frimurerisk system: for bank møntningsgevinst: for ødelægge Israel - hvor mange menneskelige ofre: du blev gjort ved dig, at have haft det privilegium, at komme: on: dette side, ved min side? ved 22, er du allerede en voodoo præst? - Fordi jeg er nødt til at tale med dig, hvis: du nægtede at svare, mine spørgsmål?. på nogen måde, kan jeg være medskyldige i dette frimurerisk system for bank møntningsgevinst, så alle ved, at jeg har uploadet videoen: af: Beppe Grillo, og at: jeg gør kampagnen til fordel for Magdi Cristiano Allam, fordi, han er den eneste, der taler, af den monetære suverænitet, og selvbestemmelse, for alle folk, du satanister af NWO IMF? du har startet, til at gøre et spil, virkelig: farligt!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    LILILlLILILILlLl 666 גרמניה: בינלאומית גרמנים, וכת השטן מוסדית: לעשות: 30000 קורבנות אדם: על מזבחו של השטן, בכל שנה, פולחן: בעל פעור, ינשוף: MArduck .. סדר היום: מערכת התלמוד kabbalah.criminal בונים חופשיה: של seigniorage בנקאות: להשמדה ישראל - כמה קורבנות אדם: אתה נעשית על ידי לך, שיש לו, הזכות, לבוא: ב:, דף זה, מהצד שלי? בגיל 22, אתה כבר כומר וודו
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    ? - כי יש לי לדבר איתך אם: אתה מסרב לענות, על השאלות שלי?. בכל דרך, אני יכול להיות שותפה, במערכת בונים חופשיה זה, של seigniorage הבנקאי, כך שכולם יודע שיש לי העלה את הווידאו: של: Beppe Grillo, וכי: אני עושה קמפיין, לטובת המגדים עלאם כריסטיאנו, כי, הוא היחיד שמדבר, של ריבונות מוניטרית, ולהגדרה עצמית, מכל העמים, שכת השטן של NWO קרן המטבע? יש לך החל, לעשות משחק, באמת: מסוכן!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    LILILlLILILILlLl666ドイツ:ドイツ国際、制度サタニズム:まず:30,000人間の犠牲:バアルペオル、フクロウ:サタン、毎年、教団の祭壇の上MArduck..議題:タルムードkabbalah.criminalフリーメーソンのシステム:銀行シニョレッジジャンル:イスラエルを破壊する - どのように多くの人間の犠牲:あなたがあなたによって行われた、あったように、特権、来るには:上:このページ、私の側で?
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    22で、あなたはすでに、ブードゥー教の司祭だ? - 私はどうかと話をする必要があるため:あなたが、答えるために私の質問を拒否した?の:ベッペ·グリッロ、その:どのような方法で、私は銀行の通貨発行益のために、このフリーメーソンのシステムでは、加担することができますので、誰もが私は、ビデオをアップロードしたことを知っている私はMagdiクリスティアーノ·アラムに賛成して、キャンペーンを行い、なぜなら、彼はすべての人々の貨幣主権、と自己決定、話すだけの一つである、あなたはNWOの国際通貨基金(IMF)の悪魔?あなたは本当に、ゲームをするために、始めました:危険!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    LILILlLILILILlLl 666 Jerman: internasional Jerman, dan Setanisme kelembagaan: untuk melakukan: 30.000 korban manusia: di atas altar setan, setiap tahun, kultus: Baal Peor, burung hantu: MArduck .. Agenda: talmud sistem Masonic kabbalah.criminal: dari seigniorage bank: untuk menghancurkan Israel - berapa banyak korban manusia: Anda dilakukan oleh Anda, untuk memiliki, hak istimewa, untuk datang: on: halaman ini,, di sisiku? pada 22, Anda sudah menjadi pendeta voodoo?
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

    - Karena aku harus berbicara dengan Anda jika: Anda menolak untuk menjawab, pertanyaan saya?. dengan cara apapun, saya bisa terlibat, dalam sistem Masonik, dari seigniorage perbankan, sehingga semua orang tahu bahwa saya telah meng-upload video: dari: Beppe Grillo, dan bahwa: Saya melakukan promosi, yang mendukung Magdi Cristiano Allam, karena, ia adalah satu-satunya yang berbicara, kedaulatan moneter, dan penentuan nasib sendiri, dari semua bangsa, Anda setan dari NWO IMF? Anda sudah mulai, melakukan permainan, benar-benar: berbahaya!
    stardefinibusterrae
     CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.